Currently browsing

September 5, 2017

13819094663_5573549b20_b

Mẹ…

Mẹ tôi không biết chữ. Đó là lý do đầu tiên khiến tôi thích Lục tổ thiền tông Huệ Năng, vì Lục …